Logo - Kutak za roditelje

Zdravstvo

Kako funkcioniše zdravstvo u Srbiji i koje sve opcije imate na raspolaganju? Od praktičnih detalja o prijavi za obavezno zdravstveno osiguranje, svih alternativa koje postoje i kako do njih doći, preko detaljnih informacija o pravima i obavezama koje imate kao srpski državljanin do svih administrativnih procedura koje je potrebno da znate tokom trudnoće i nakon porođaja, ova sekcija će vam pružiti sveobuhvatni uvid u zdravstveni sistem Srbije.

Prilikom povratka u Srbiju, jedno od glavnih pitanja koje treba regulisati jeste zdravstveno osiguranje. Poznato je da, kao i u većini zemalja sveta, državni sistem zdravstvenih ustanova funkcioniše pod opterećenjem, te je povremeno neophodno sačekati na određeni specijalistički pregled ili obavljanje analiza, ali činjenica je da kroz sistem obaveznog zdravstvenog osiguranja u Srbiji svako ima pristup kompletnoj zdravstvenoj zaštiti.

 

Državno zdravstveno osiguranje

Reguliše se doprinosima koje na mesečnom nivou (direktno ili preko svog poslodavca, više o tome pročitajte na linku) plaćate Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje i oni pokrivaju troškove lečenja u svim državnim klinikama, bolnicama i ambulantama. Sve procedure, intervencije i operacije za koje postoji tretman u Srbiji su pokrivene ovim osiguranjem.

 

Privatno zdravstveno osiguranje

U Srbiji se možete odlučiti i za opciju dodatnog, dobrovoljnog privatnog zdravstvenog osiguranja u jednom od privatnih sistema koji pružaju ovu uslugu poput MediGroup, BelMedic, EuroMedic, a koji su mahom skoncentrisani u Beogradu i Novom Sadu.

Privatne prakse, bolnice i klinike takođe pružaju širok spektar zdravstvenih usluga – od skeniranja, laboratorijskih analiza, pregleda lekara specijaliste, stručnih konsultacija, do hirurških zahvata i operacija.

Usluge ovih sistema možete obezbediti na dva načina – putem dodatnog zdravstvenog osiguranja ili korišćenjem njihovih usluga prema potrebi, prema standardizovanim cenama. Ovo podrazumeva da pregled, intervenciju ili čak hirurušku operaciju (ukoliko ih odabrani sistem nudi) možete zakazati i obaviti bez da ste osigurani u dotičnom sistemu.

 

 Stomatologija

Kako je Srbija poznata kao destinacija za stomatološke preglede najvišeg kvaliteta, ovu stavku izdvajamo radi pojašnjavanja kako doći do preferiranog stomatologa. Naime, u okviru obaveznog zdravstvenog osiguranja, pokrivene su i stomatološke usluge, te svog stomatologa možete odabrati u svojoj zdravstvenoj ustanovi. Privatne klinike funckionišu po istom principu, a pored toga, u Srbiji postoji i veliki broj privatnih ordinacija u kojima takođe rade vrhunski stručnjaci, te su često privatne ordinacije najpopularniji izbor kada su stomatolozi u pitanju.

Državno zdravstveno osiguranje jeste obavezno bilo da se zaposlite ili da osnujete svoju kompaniju – u prvom slučaju vaš poslodavac uplaćuje doprinose za zdravstveno osiguranje na mesečnom nivou, dok ukoliko osnujete kompaniju, imate obavezu da sami uplaćujete ove doprinose (pored poreza i drugih doprinosa). Ukoliko je vaš radni odnos podrazumeva da imate zasnovan ugovor o delu ili konsultantske usluge, osoba koja vas angažuje je dužna da plati doprinose za zdravstveno (i socijalno) osiguranje. Redovnim mesečnim uplatama ostvarujete pravo na overenu zdravstvenu knjižicu.
U slučaju da radite za poslodavca, on je dužan da je overi i obezbedi nakon prijave zaposlenog u centralnom registru, a ako imate svoju kompaniju, dužni ste da se registrujete u matičnoj RFZO ustanovi i tom prilikom overite zdravstvenu knjižicu.

Pored osiguranog lica koje plaća ili kome su plaćeni doprinosi za zdravstevno osiguranje, pravo na njega stiče i suprug/ai, samo u slučaju da nema osnov po kome sebi može plaćati ove doprinose.

Maloletna deca automatski dobijaju zdravstveno osiguranje, kao članovi porodice. Deca studentskog uzrasta, tačnije do 26. godine, imaju garantovanu zdravstvenu zaštitu ili kao deo porodice u kojoj je jedan od članova osiguran ili samo kao lice koje ne ostvaruje redovne prihode.

Privatno zdravstveno osiguranje možete ostvariti u nekom od sistema privatnih bolnica i klinika, po sopstvenom izboru.

Osnov za polisu privatnog zdravstvenog osiguranja je ugovor koji zaključujete sa osiguravajućim društvom, a ukoliko već imate ovakvo osiguranje u inostranstvu, prvi korak je da proverite ima li vaše matično osiguravajuće društvo predstavništvo u Srbiji. U tom slučaju možete lakše ostvariti pravo na privatno zdravstveno osiguranje, a verovatno i po boljim uslovima. Sajt Osiguranik ima objedinjenu ponudu najboljih opcija za privatno regulisanje osiguranja i jednostavan kalkulator za procenu troška, a više detalja o paketima i pogodnostima kao i pokrivenim uslugama možete pronaći na veb stranicama individualnih osiguravajućih kuća, dok se kompletan registar osiguravajućih društava koja rade na domaćem tržištu nalazi na linku Narodne banke Srbije.

Sva tri pomenuta izraza odnose se na period trudnoće i prvih 15 meseci nakon rođenja deteta, ali uz jasne vremenske odrednice:

Trudničko bolovanje određuje izabrani lekar – ginekolog i ono traje od trenutka kada lekar utvrdi da je neophodno biti na bolovanju radi održavanja trudnoće do otvaranja porodiljskog odsustva. Naknadu zarade za vreme trudničkog bolovanja za prvih 30 dana isplaćuje poslodavac, a od 31. dana Republički fond za zdravstveno osiguranje.

Porodilјsko odsustvo je pravo na odsustvo koje počinje najranije 45, a najkasnije 28 dana pre utvrđenog termina porođaja i traje tri meseca nakon rođenja deteta. Naknadu isplaćuje ministarstvo nadležno za socijalna pitanja.

Odsustvo sa rada radi nege deteta je pravo na odsustvo koje počinje od trenutka završetka porodilјskog odsustva, a traje najduže 365 dana ako je u pitanju prvo i drugo dete, odnosno dve godine ako se radi o trećem i svakom narednom detetu. Kao i tokom porodiljskog odsustva, tokom ovog perioda naknadu isplaćuje ministarstvo nadležno za socijalna pitanja.

Trudničko bolovanje otvara se zbog privremene sprečenosti za rad zbog komplikacija u vezi sa trudnoćom, a moguće je otvoriti ga samo ukoliko izabrani lekar-ginekolog u državnoj zdravstvenoj ustanovi utvrdi bolesti ili pomenute komplikacije, za šta je potrebno da imate regulisano obavezno državno zdravstveno osiguranje.

Pravo na ovo bolovanje imate ukoliko ste:

  • zaposleni, na osnovu dostavlјene potvrde o otvaranju bolovanja i doznaka koje se predaju svakog meseca
  • preduzetnica, kada izvršite privremeni prekid obavlјanja delatnosti ili nastavite da obavlјate delatnost uz davanje ovlašćenja poslovođi, na osnovu doznaka koje predajete svakog meseca
  • samostalna umetnica, kada predate potvrdu ili rešenje odgovarajućeg udruženja, na osnovu doznaka koje predajete svakog meseca
  •  javni beležnik ili javni izvršitelј, na osnovu doznaka koje predajete svakog meseca

Za vreme trudničkog bolovanja ne prima se plata, već utvrđena naknada zarade za vreme privremene sprečenosti za rad zbog bolesti ili komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće.

Naknadu zarade tokom trudničkog bolovanja stičete jednostavnom procedurom – prikupljanjem potrebne dokumentacije koju potom predajete u filijali Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (spisak filijala možete pronaći ovde). Nakon isteka 30 dana bolovanja koje isplaćuje poslodavac, 31. dana trudničkog bolovanja predajete ova dokumenta, prema sledećim uslovima:

  • Ako ste zaposleni, pravo ostvarujete na osnovu odgovarajuće dokumentacije koju podnosi poslodavac. Vaša obaveza je da poslodavcu dostavite potvrdu o otvaranju bolovanja i doznaka koje se predaju svakog meseca.
  • Ako ste preduzetnica, kada izvršite privremeni prekid obavlјanja delatnosti kod APR-a ili nastavite da obavlјate delatnost uz davanje ovlašćenja poslovođi, ostvarujete pravo na osnovu doznaka koje predajete svakog meseca.
  • Ako ste samostalna umetnica, kada predate potvrdu ili rešenje odgovarajućeg udruženja, ostvarujete pravo na osnovu doznaka koje predajete svakog meseca.
  • Ako ste javni beležnik ili javni izvršitelј, na osnovu doznaka koje predajete svakog meseca.

 

Više informacija možete pronaći na sajtu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

Imajući u vidu da ovu naknadu ne isplaćuje poslodavac, već RFZO, postoji precizan način za uvtrđivanje visine naknade u zavisnosti od vrste radnog odnosa i visine prihoda koju ostvarujete.

Za zaposlene kod poslodavca

Obračunava se na osnovu početne zarade koju ste ostvarili u prethodnih 18 meseci, pre meseca u kojem je započeto bolovanje. Ukoliko niste bili zaposleni tokom svih 18 meseci pre trudničkog bolovanja, za mesece tokom kojih niste bili u radnom odnosu, kao osnova se uzima minimalna zarada.

Za preduzetnice, javne beležnike/javne izvršitelje i samostalne umetnice

Obračunava se na osnovu prosečne mesečne zarade osnovice na koju je plaćen doprinos utvrđen u 18 meseci pre početka trudničkog bolovanja. Ukoliko tokom tih 18 meseci niste sve vreme bili osigurani, osnov za naknadu činiće osnovica na koju je plaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, a osnovica će biti utvrđena prema periodu u kojem jeste bili osigurani. Za mesece u kojima niste obavlјale delatnost, a koji ulaze u osnov za naknadu zarade, uzima se najniža mesečna osnovica doprinosa.

Za vreme trudničkog bolovanja visina naknade zarade se obezbeđuje u visini od 100% od osnova za naknadu zarade.

Ne, to nije moguće. Čak i ukoliko vaš ugovor o radu ističe u toku trajanja trudničkog bolovanja, porodilјskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta, poslodavac je dužan da vam vreme trajanja ugovora produži do isteka prava na odsustvo.

Ukoliko ste u radnom odnosu (na neodređeno ili određeno vreme), porodilјsko odsustvo može početi najranije 45 dana, a obavezno 28 dana pre predviđenog termina za porođaj koji određuje lekar – ginekolog koji vodi trudnoću. Porodilјsko odsustvo prestaje kada dete napuni tri meseca života.

Ako ste angažovani van radnog odnosa, nemate pravo na korišćenje porodilјskog odsustva.

Odsustvo sa rada radi nege deteta predstavlja zapravo produžetak porodiljskog odsustva – počinje od trenutka kada dete napuni 3 meseca, a traje 365 dana od dana otpočinjanja porodiljskog odsustva. Praktično, porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta traju ukupno 365 dana ukoliko ga uzimate zbog rođenja prvog ili drugog deteta, a dve godine ako se radi o trećem i svakom narednom detetu.

Imate pravo na naknadu zarade tokom oba ova odsustva tokom čitavog trajanja odsustva. Naime, nakon rođenja prvog i drugog deteta, naknadu zarade primate 365 dana, a nakon rođenja trećeg i svakog narednog deteta, naknadu primate dve godine.

Platu dobijate ako ste zaposleni, a naknada zarade se isplaćuje za vreme odsustva sa rada od strane ministarstva nadležnog za socijalna pitanja.

Otac deteta može koristiti porodiljsko odsustvo ako je u radnom odnosu (na određeno ili neodređeno vreme) i ukoliko je majka napustila dete, umrla ili iz nekog opravdanog razloga ne može da koristi porodilјsko odsustvo (npr. majka deteta je na izdržavanju kazne zatvora ili je teže bolesna). Trajanje porodiljskog odsustva je isto – prestaje kada dete napuni tri meseca života.

Nakon isteka porodiljskog odsustva, to jest nakon navršena tri meseca života deteta, roditelji koji su u radnom odnosu imaju pravo da se dogovore ko od njih će koristiti odsustvo sa rada radi nege deteta. Ovo odsustvo traje do isteka 365 dana od početka porodiljskog odsustva ako je u pitanju prvo i drugo dete, odnosno do dve godine ako se radi o trećem i svakom narednom detetu.

Ne, tokom tog perioda ne primate plate, već tokom korišćenja porodilјskog odsustva ili odsustva sa rada radi nege deteta ostvarujete pravo na naknadu zarade. Ovu naknadu možete primati 365 dana za prvo i drugo dete, a nakon rođenja trećeg i svakog narednog deteta, naknadu primate dve godine.

Ne, ova mogućnost ne postoji u Srbiji, na ovo odsustvo ima pravo jedan roditelj.

U slučaju da porođaj krene pre otvaranja porodiljskog, datum porođaja se uzima kao datum otpočinjanja porodiljskog odsustva.

Ovo pravo ostvarujete podnošenjem zahteva i potrebne dokumentacije (spisak potrebne dokumentacije možete pronaći ovde) u opštini na kojoj živite. Svu dokumentaciju ne morate podnositi lično, već to može uraditi neko u vaše ime.

Naknadu zarade tokom trajanja porodiljskog odsustva, kao i odsustva radi nege deteta isplaćuje Ministarstvo za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja. Pored toga, ono vrši isplatu i poreza i doprinosa na odgovarajuće uplatne račune.

O podnetom zahtevu za ostvarivanje prava na naknadu zarade za vreme porodilјskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta odlučuje se u roku od 30, odnosno 60 dana od dana podnošenja zahteva.

Dužina trajanja prava na porodiljsko odsustvo utvrđena je rešenjem o pravu na odsustvo sa rada, a do promene u ovim rešenjima dolazi samo u slučaju da se dogodilo nešto što utiče na ostvarivanje ovog prava (poput prestanka radnog odnosa usled prestanka rada poslodavca, smrti korisnika, smrti deteta i slično).

Pravo na naknadu zarade imaju samo osobe koje su u radnom odnosu, nezaposleni nemaju pravo na ovu naknadu.

U pitanju je mogućnost koju ima roditelј deteta koje je teško psihofizički ometeno i kome je potrebna posebna nega. Roditelj može da odsustvuje sa rada ili da radi sa polovinom punog radnog vremena, kako bi mogao da neguje dete. Pravo na odsustvo stiče se kada komisija Republičkog zavoda za pezijsko i invalidsko osiguranje da svoje mišljenje o psihofizičkom stanju deteta, a za vreme odsustva sa rada roditelj ima pravo na naknadu zarade. Ovo pravo roditelј može da koristi najduže do pete godine života deteta.

U porodilište treba poneti ličnu kartu, karticu zdravstvenog osiguranja, potvrdu o krvnoj grupi Zavoda za transfuziju krvi i uput izabranog ginekologa.

U Srbiji, zdravstvenu zaštitu možete da koristite i sa neoverenom knjižicom tj. karticom zdravstvenog osiguranja. Ukoliko kartica zdravstvenog osiguranja nije overena zato što nisu plaćeni dospeli doprinosi, možete koristi zdravstvenu zaštitu, ali nemate pravo na naknadu zarade.

Najjednostavniji način za proveru jeste elektronski, na ovom linku unosom ličnog broja osiguranika (LBO) koji se nalazi na kartici i broja kartice zdravstvenog osiguranja.

U ovom slučaju, potrebno je da kontaktirate lekara u zdravstvenoj ustanovi koji će potvrditi rođenje deteta i podneti prijavu rođenja deteta. Prijava se podnosi u papirnom obliku ili elektonskim putem preko eBeba portala („Bebo, dobro došla na svet”).

Ako je prijava podneta u papirnom obliku, morate otići kod matičara po mestu prebivališta i izvršiti upis deteta u matičnu knjigu rođenih i tom prilikom dajete izjavu o imenu i prezimenu deteta zajedno sa svojim suprugom. Dovolјno je da ponesete ličnu kartu, a ukoliko ste stranac, putnu ispravu.

Ukoliko niste u braku, možete sami da prijavite dete i tom prilikom možete da navedete oca deteta, koga će matičar pozvati da da izjavu o priznanju očinstva. Prebivalište deteta prijavlјujete u policijskoj stanici, a prijavu na zdravstveno osiguranje u filijali/ispostavi Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje u kojoj ste Vi ili otac deteta osigurani.

Usluga „Bebo, dobro došla na svet“ ili skraćeno „eBeba“ dostupna je u svim porodilištima Republike Srbije i omogućava roditelјima da već u porodilištu, elektronskim putem, pokrenu sve administrativne procedure u vezi sa rođenjem deteta. Jedini preduslov je da roditelji imaju važeću ličnu kartu ili pasoš i da su se dogovorili oko ličnog imena deteta (to se odnosi na ime i prezime). Ukoliko su ovi uslovi ispunjeni, zdravstveni radnik će u njihovo ime pokrenuti procedure:

        upisa u matičnu knjigu rođenih

        prijave prebivališta

        prijave zdravstvenog osiguranja

        podnošenja zahteva za dobijanje kartice zdravstvenog obrazovanja

        podnošenja zahteva za roditeljski dodatak i lokalna novčana davanja

 

Nakon pokretanja ovih procedura, roditeljima na kućnu adresu stiže izvod iz matične knjige rođenih, kartica zdravstvenog osiguranja i rešenje za roditelјski dodatak i lokalna novčana davanja Grada Beograda, dok putem SMS poruke i/ili elektronske pošte (e-mail) obaveštenje o ishodu pokrenute procedure.

Ukoliko su oba roditelјa strani državlјani, procedure u sklopu ove usluge u porodilištu se ne mogu pokrenuti, a zdravstveni radnik će svakako poslati prijavu rođenja nadležnom matičaru dok su roditelјi u obavezi da u roku od 30 dana od rođenja deteta posete matičnu službu na opštini na kojoj je dete rođeno.

Ne, svoje obaveze ste ovim ispunili. Za svaku od usluga koju ste prijavili preko „eBebe“, stići će vam obaveštenje na kontakt koji ste ostavili u zdravstvenoj ustanovi (SMS poruka ili e-mail).

Izvod iz matične knjige rođenih i kartica zdravstvenog osiguranja biće poslati na adresu na koju je prijavlјeno dete, a rešenje za roditelјski dodatak i lokalna novčana davanja Grada Beograda na adresu prebivališta majke ukoliko ste se opredelili za tu opciju. U suprotnom, izvod iz matične knjige rođenih možete preuzeti u najbližoj opštini ili ga poručiti preko Portala eUprava, a karticu zdravstvenog osiguranja u nadležnoj filijali Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

Do izdavanja kartice beba može ostvariti zdravstvenu zaštitu sa vašom karticom. Ukoliko želite, iako nije potrebno, do uručenja kartice možete tražiti potvrdu za korišćenje zdravstvene zaštite u ispostavi u kojoj je beba prijavlјena na osiguranje.

Prijavu rođenja deteta u ovom slučaju takođe vršite preko usluge „eBeba” u porodilištu, a postoje dve opcije. Ukoliko ne želite da navedete oca deteta, samostalno odlučujete o svim procedurama koje je potrebno pokrenuti.

Ukoliko želite da navedete oca deteta, prijavu obavljate zajedno, to jest, neophodno je i prisustvo lica koje navodite kao oca deteta. Tom prilikom potpisujete izjavu o ocu deteta, a otac je u obavezi da se ode u matičnu službu u opštini u kojoj je dete rođeno i potpiše zapisnik o priznavanju očinstva najkasnije u roku od 30 dana od dana rođenja deteta kako bi sve procedure koje su pokrenute u porodilištu mogle nesmetano da se realizuju. Vaše prisustvo u matičnoj službi prilikom potpisivanja zapisnika o priznavanju očinstva nije potrebno ukoliko ste u bolnici potpisale izjavu o ocu deteta. Sve dok lice označeno kao otac deteta ne potpiše zapisnik o priznavanju očinstva u matičnoj službi, nijedna procedura pokrenuta u porodilištu u okviru „eBebe“ neće biti realizovana.

Da, patronažna sestra obilazi vas i bebu na adresi prebivališta i ona vam prilikom tih poseta pomaže prema pravilima zdravstvene struke. Patronažnu sestru angažuje dom zdravlja koji je obavešten od strane porodilišta da je beba rođena.

Ukoliko su vam potrebni dodatni saveti ili pomoć, uvek možete pitati izabranog pedijatra (koga birate pri prvom dolasku na pregled) ili pozivom servisa Halo beba na broj telefona 011/7158-444 ili putem adrese elektronske pošte halobeba@zdravlje.org.rs.

Nakon pokretanja usluga preko eBebe u porodilištu, zdravstveni radnici su u obavezi da vam uruče:

        „Obaveštenje za roditelјe“ u kome su navedene sve pokrenute usluge

        šifru zahteva

Za sve dodatne informacije u vezi sa vašom prijavom, možete se obratiti putem kontakt forme Vlade Republike Srbije uz navođenje šifre zahteva koju ste dobili u bolnici.

Prijavu za upis rođenja deteta možete podneti preko diplomatsko-konzularnog predstavništva naše zemlјe u inostranstvu ili matičaru u opštinskoj ili gradskoj upravi prema svom poslednjem prebivalištu u zemlјi. Potrebno je da imate izvod iz matične knjige rođenih za dete izdat od strane inostranog organa.

Izvod iz matične knjige rođenih nije potrebno prilagati u postupcima koji se vode pred državnim organima. U drugim situacijama, radi dobijanja izvoda, možete se uz ličnu kartu obratiti matičaru u bilo kojoj opštinskoj ili gradskoj upravi, u diplomatsko-konzulatnom predstavništvu naše zemlјe u inostranstvu, kao i poručiti ga elektronsk im putem preko Portala eUprava.

Prebivalište deteta prijavlјujete u policijskoj upravi, odnosno policijskoj stanici nadležnoj po mestu vašeg prebivališta. Ukoliko roditelјi imaju različitu adresu prebivališta, prijavu podnosi jedan od njih uz saglasnost drugog, odnosno roditelј koji samostalno vrši roditelјsko pravo. Prijavu i ostale informacije pogledajte na veb prezentaciji Ministarstva unutrašnjih poslova.

Možete podneti zahtev za izdavanje potvrde policijskoj upravi/stanici nadležnoj po mestu prebivališta deteta.

U slučaju da prijavu na zdravstveno osiguranje niste obavili u porodilištu, dete se prijavlјuje u filijali/ispostavi Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje u kojoj je prijavlјen jedan od roditelјa kao nosilac osiguranja. Za zaposlenog roditelјa prijavu vrši poslodavac. Ako roditelј sam uplaćuje doprinose, tada vrši prijavu na zdravstveno osiguranje u filijali/ispostavi Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje u kojoj je osiguran.

Ako ste zaposleni, prijavu vrši poslodavac. Ako sami plaćate doprinose ili ste nezaposleni, prijavu i zahtev za izdavanje kartice podnosite na šalteru filijale/ispostave Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO).

Kartica je besplatna za:

        novorođenče kome je to prva isprava o osiguranju

        decu sa posebnim potrebama

        žrtve nasilјa u porodici

        korisnike novčane socijalne pomoći koji poseduju rešenje centra za socijalni rad.

 

Kartica se dostavlјa najkasnije 90 dana od podnošenja zahteva.

U prvih mesec dana, novorođenče prima vakcinu protiv tuberkuloze i protiv hepatitisa B.

Odojče, od drugog meseca do navršene prve godine, prima vakcinu protiv difterije, tetanusa, velikog kašlјa, dečje paralize, hepatitisa B, hemofilusa influence i obolјenja izazvanih streptokokusom pneumonije.

Detaljne informacije o vakcinaciji u narednim godinama života možete dobiti od pedijatra ili na sajtu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

Zahtevom se možete obratiti policijskoj upravi/stanici po mestu prebivališta deteta. Ukoliko ste u inostranstvu, zahtev za izdavanje pasoša za Vaše dete možete podneti preko diplomatsko-konzularnog predstavništva naše zemlјe u inostranstvu.

Iznos naknada i ostale informacije pogledajte na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova.

Niste pronašli odgovor na svoje pitanje?

Pogledajte još informacija na odeljku administracija i obrazovanje 

A kako odabrati doktora?

Dobro je znati da ako dete odsustvuje iz vrtića ili škole duže od 2 dana, mora da donese potvrdu da je spremno da se vrati u kolektv, ovu potvrdu izdaje doktor u državnom ili privatnom domu zdravlja i u periodu kada su deca mala, ova potvrda će vam veoma često trebati s obzirom da su deca često bolesna.

Vidi još

Podcast

Poslušajte iskustva roditelja povratnika

Sagledavanje celokupnog ekosistema u koji želite efikasno da se uklopite je veliki zadatak povratnika sa decom. Verujemo da vam možemo pomoći da na vreme dođete do svih odgovora kroz iskustva roditelja koji su ovaj put već prošli.